Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. jest firmą usługowo-produkcyjną o szerokim zakresie działalności. Obejmuje on, m.in.: usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne ścieków przemysłowych, zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przyjmowanych od firm zewnętrznych jak również osób fizycznych; na potrzeby świadczenia ostatniej z wymienionych usług firma posiada i eksploatuje około 200 ha. składowisk.

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. posiada cztery laboratoria specjalistyczne tworzące Zespół, posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oraz Zatwierdzenia Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej. Podstawową działalność laboratoriów stanowią usługi laboratoryjne o uzupełniającym się wzajemnie charakterze. Do najważniejszych ich zadań należy: badanie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, badania mikrobiologiczne i chemiczne żywności i wody, badania czystości powierzchni, powietrza oraz higieny procesów produkcji, badania ścieków, wód powierzchniowych, basenów, kąpielisk i osadów ściekowych oraz badania z zakresu diagnostyki weterynaryjnej. Laboratoria oferują także nie akredytowane pomiary imisji i emisji oraz badania gleby i odpadów.

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. prowadzi szkolenia zawodowe, specjalistyczne i dokształcające oraz zajmuje się produkcją wyrobów z politetrafluoroetylenu oraz regranulatów PA, PE, POM.

Kalendarium

Początki spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. sięgają 1968 r. W tym roku powołano do życia Stację Ratownictwa Chemicznego przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Jej podstawowym zadaniem było likwidowanie zagrożeń chemicznych w transporcie drogowym, kolejowym oraz w zakładach produkcyjnych.

Od 1994 roku firma działa jako jednostka samodzielna. W wyniku wydzielenia ze struktury Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością weszła w skład Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. W latach 1998-2009 spółka sukcesywnie rozszerzała, pierwotnie bardzo wąski, obszar swojej działalności. Najlepiej dynamikę rozwoju spółki obrazuje wielkość zatrudnienia. W 1994 r. w firmie pracowało około 54 osób, obecnie zaś pracuje w niej około 300 osób.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh nastąpiło połączenie spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (jako spółką przejmującą) ze spółką „CHEMZAK” sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (jako spółką przejmowaną).

W chwili obecnej Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. jest firmą usługowo-produkcyjną o szerokim zakresie działalności. Odejmuje on, m.in.: usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne ścieków przemysłowych, utylizację i składowanie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych; na potrzeby świadczenia ostatniej z wymienionych usług firma posiada i eksploatuje około 200 ha. składowisk.

Strona internetowa Spółki